Ideindsamlingen i praksis

Siden september 2013 har Silkeborg Kommune afholdt brainstormingsmøder med en bred skare af interessenter.

Herunder kan nævnes: Ældrerådet, frivillige på Remstruplund, medarbejdere fra rengøring, daghjem, café og boligerne på Remstruplund, brugere af daghjemmet, medarbejdere fra Socialafdelingen, sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter i Område Syd.

Derudover er møderne blevet suppleret med interviews med beboere på plejecentre i Silkeborg Kommune og interviews med pårørende til begge målgrupper. Endelig er der også indhentet erfaringer fra andre plejecentre – både i og uden for Silkeborg Kommune.

Gennem brainstormingsmøderne og interviews har Silkeborg Kommune indsamlet viden om deltagernes behov og ønsker til byggeriet. Brainstormingsmøderne har taget udgangspunkt i deltagernes drømme- og skrækscenarie for at åbne op for en mere kreativ proces, der kan give vigtige og mere nuancerede input til udviklingen af Marienlund. Hvert møde afsluttes med en åben dialog om, hvordan vi skaber det gode ældreliv på plejecentre. Denne dialog gør det muligt at etablere en fælles referenceramme for hvilke elementer, der skal bringes i spil i udviklingen af et godt ældre liv på Marienlund.

På baggrund af den indsamlede viden har Silkeborg Kommune nedsat forskellige arbejdsgrupper, der har arbejdet med følgende spor: udearealer, fællesarealer, daghjem og café, handicap og psykiatri, arbejdsmiljø, logistik, hygiejne, kost/køkken, demens og velfærdsteknologi. Arbejdsgrupperne har med afsæt i den faglige praksis samt brugernes ønsker og behov været med til at generere og udvikle ideer til det kommende Marienlund.

Afslutningsvist samles ideerne i et idekatalog med praksisnære anbefalinger, der videregives til rådgiver. Idekataloget skal inspirere rådgiver og arkitekt i den videre byggeproces og sikre at interessenternes behov så vidt muligt inddrages i den videre proces. Når idekataloget er færdigt, vil det være muligt at finde her på siden.